Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Predicaten

Predicaten merries

Predicaten zijn voor een fokker belangrijke graadmeters voor de kwaliteit van hun merrie. Op de stamboekkeuring kan een merrie worden aangeboden voor opname in het stamboek. Als zij aan de voorwaarden voor stamboekopname voldoet, wordt de merrie ingeschreven in het stamboek. Door te voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van exterieur of prestatie kan een merrie een predicaat toegekend krijgen. 

Voor merries kennen we de volgende predicaten: ster, keur, PROK, D-OC, IBOP, EPTM, elite, sport, preferent en prestatie. Als een merrie een predicaat heeft, staat dit vermeld op het stamboekpapier.

In de reglementen (per fokrichting) staat de volledige uitleg over alle gestelde eisen om een predicaat te behalen.

Naar de reglementen

Ster

Hoe meer een paard voldoet aan de keuringsstandaard – waarin het ideale paard wordt omschreven -, hoe hoger de punten op de stamboekkeuring. Heeft het paard voldoende punten gekregen, dan krijgt het paard tevens het sterpredicaat toegekend. De tuigpaarden vormen hierop een uitzondering, het sterpredicaat wordt in deze fokrichting pas op de Centrale Keuring gegeven. Zowel merries, ruinen als hengsten kunnen het sterpredicaat behalen.

Een paard dat het sterpredicaat krijgt toegekend, heeft bewezen een functioneel en correct gebouwd exterieur te hebben, dat het liefst aansprekend is en ras en uitstraling heeft, en voldoende aanleg voor de sport te beschikken. Het springpaard heeft daarnaast bewezen voldoende goede basisgangen te hebben en over bovengemiddelde springkwaliteiten te beschikken. Het dressuurpaard is wat meer opwaarts gebouwd en heeft drie correcte basisgangen met daarnaast een goede houding en balans. Een stermerrie is een functioneel en atletisch sportpaard.

Gelderse merries dienen te voldoen  aan de keuringsstandaard van het Gelders paard. Naast een correct gesteld en hard fundament en een meewerkend en ijverig karakter worden ook bij het Gelders paard uiteraard de basisgangen, stap, draf en galop, beoordeeld en heeft de eigenaar de keuze om het paard ook te laten springen.

De rijpaarden en Gelderse paarden worden op de stamboekkeuring in het couloir beoordeeld, tuigpaarden worden aan de hand getoond. Het kenmerkende exterieurverschil ten opzichte van de overige fokrichtingen is de verticaal opgerichte hals. Het correct gebouwde tuigpaard moet tuigtypisch zijn en over ras en uitstraling beschikken. Het sterpredicaat is een kwaliteitslabel dat aangeeft dat het hierbij gaat om een tuigpaard dat zich qua exterieur en beweging  weet te onderscheiden.

Voor KWPN-paarden in alle fokrichtingen geldt dat zij een minimale stokmaat van 1.60 meter moeten hebben om voor het sterpredicaat in aanmerking te komen. Voor opname in het stamboek is een stokmaat van 1.58m toereikend.

Keur

De volgende stap op de ladder is het keurpredicaat. Alleen stermerries komen in aanmerking om in graad te worden verhoogd naar het keurpredicaat. Wordt een merrie ‘keur’, dan vervangt dit het sterpredicaat omdat dit aangeeft dat het gaat om een kwalitatief nog betere merrie dan bij het predicaat ster. Om het keurpredicaat te halen is in alle fokrichtingen de eis dat het paard óf een IBOP of EPTM (deze laatste bestaat voor tuigpaarden niet) met goed gevolg heeft afgelegd, óf in de sport een bepaald niveau heeft behaald wat recht geeft op het keurpredicaat. Ze moet dus onder het zadel of voor de wagen voldoende hebben gepresteerd, wat aangeeft dat zij op een voldoende niveau aan het fokdoel, namelijk de sport, voldoet.

De rijpaarden en de Gelderse paarden moeten hiernaast op de Centrale Keuring aan de jury worden voorgesteld aan de hand. Het exterieur wordt nogmaals bekeken, net als de beweging van het paard aan de hand. Een springpaard hoeft niet met de meeste ruimte te bewegen, wel is het lichaamsgebruik en de functionaliteit van de beweging heel belangrijk. Ook worden de cijfers van de stamboekkeuring voor galop en bij springpaarden ook van het springen meegenomen. Heeft het paard al in de sport gepresteerd, dan kan dat zeker positief meewegen.

Een stermerrie die op de Centrale Keuring wordt voorgesteld voordat zij een IBOP of EPTM heeft gedaan of in de sport op een bepaald niveau presteert, wordt ‘voorlopig keur’. De status ‘voorlopig keur’ van een merrie wordt weleens  aangeduid als zijnde een predicaat. Dit is het niet: een merrie die voorlopig keur is geworden op de Centrale Keuring blijft ‘ster’ totdat zij aan de eisen onder het zadel of voor de wagen heeft voldaan. Voldoet zij hieraan, dan is zij ‘keur’.

Zoals al aangegeven worden tuigpaardmerries op de Centrale Keuring ster. Zij kennen geen voorlopig keurschap of een hogere exterieureis. Een stermerrie die de aanlegtest met voldoende gevolg aflegt of voldoende in de sport presteert, wordt in graad verhoogd naar keurmerrie.

Het keurpredicaat zoals bovenstaand beschreven is, in alle fokrichtingen, alleen weggelegd voor merries. Overigens kunnen ook goedgekeurde KWPN-hengsten ‘keur’ worden verklaard, maar de eisen hiervoor zijn compleet anders dan bij merries.

PROK

In het fokdoel van het KWPN staat onder andere dat het KWPN gezonde paarden wil fokken. Het predicaat PROK (dit staat voor Project Röntgenologisch Onderzoek KWPN)  wordt uitgegeven aan merries die voldoen aan de röntgenologische eisen van het stamboek. Dit betekent voor de fokker dat zijn merrie over goede botkwaliteit beschikt. . Eigenaren kunnen bij een kleine 40 volgens de beroepsgroep erkende klinieken, door het hele land, röntgenfoto’s laten maken van onder andere de kogelgewrichten, spronggewrichten en achterknieën. Het gaat om een standaardset van 22 foto’s, die door de kliniek digitaal naar het KWPN worden verzonden. Vervolgens worden zij door een onafhankelijke KWPN-beoordelingscommissie beoordeeld en indien het paard aan de eisen voldoet, wordt het predicaat PROK afgegeven. Onder andere de straalbenen en de sesambeentjes worden beoordeeld, en ook wordt bekeken hoe het staat met de situatie wat betreft het voorkomen van spat, kogelartrose en osteochondrose (OC(D)). In het Veterinair Reglement staat exact omschreven waaraan de merrie moet voldoen om het PROK-predicaat te behalen. 

Meer informatie over PROK

DNA-predicaat osteochondrose: D-OC

In maart 2016 is de Fokkerijraad tot het advies gekomen omtrent genoomfokwaarden voor ostechondrose: er is een predicaat ingevoerd voor hengsten en merries op basis van hun DNA-analyse voor OC. Dit is het D-OC-predicaat. De rijpaardhengsten die voor de tweede bezichtiging worden aangeboden, moeten voorzien zijn van een fokwaarde voor OC. Tevens zullen ze röntgenologisch onderzocht moeten zijn op hun straalbeen en spat. De röntgenologische beoordelingen voor OC zijn hiermee vervallen. Merries kunnen tot eind 2018, de overgangsperiode, zowel het huidige PROK-onderzoek als het predicaat D-OC inzetten om het elite-predicaat te bemachtigen. Daarna is dit alleen nog mogelijk met het D-OC-predicaat, tenzij de merrie voor die tijd het PROK predicaat heeft bemachtigd, deze blijft uiteraard gewoon geldig. Register A-merries of buitenlands geregistreerde merries waarvan de vader niet heeft voldaan aan de röntgenologische normen van het KWPN moeten voor stamboekopname, naast het D-OC-predicaat, tevens röntgenologisch onderzocht worden op straalbeen en spat.

Elite

Een keurmerrie die ook het PROK-predicaat behaalt, en dus voldoet aan de röntgenologische eisen van het KWPN, is elite. Ook merries die in het bezit zijn van het predicaat D-OC, dat aangeeft dat haar fokwaarde voor OC aan de eisen voldoet, kunnen elite worden. Dit predicaat ‘elite’ overschrijft het keurschap, want dit geeft aan dat het gaat om een merrie die aan meer eisen heeft voldaan. Het elitepredicaat is voor een merrie het hoogst haalbare predicaat op het gebied van exterieur en gezondheid. Een merrie met dit predicaat behoort tot een selecte groep zeer kwaliteitsvolle merries. Een fokker met een elitemerrie heeft een gezonde merrie, met een bovengemiddeld goed exterieur en aanleg voor de sport.

Sport

Het sportpredicaat kan alleen behaald worden door paarden die in de sport worden uitgebracht. Rijpaardmerries krijgen het sportpredicaat springen bij een prestatie van Z-springen met zes winstpunten en  het sportpredicaat dressuur bij een sportstand  van Z2-dressuur met een winstpunt. Heeft een dressuur- of springpaard in de klasse Z-samengesteld vijf winstpunten gehaald, dan krijgt ze het predicaat sport-sgw en als het paard uitkomt in de Endurance klasse IV met minmaal drie winstpunten, krijgt het eveneens het sportpredicaat.  De Gelderse merries kunnen hun sportpredicaat behalen als zij in het springen, dressuur, mennen of in de samengestelde wedstrijdsport in de klasse M vijf winstpunten of meer hebben, of wanneer zij in een internationale vierspanwedstrijd minimaal drie keer zijn gestart in alle onderdelen van de wedstrijd, of wanneer zij uitkomen in de endurance klasse III en daar minimaal drie winstpunten hebben behaald. Tuigpaarden komen in aanmerking voor het sportpredicaat als ze minimaal 100 winstpunten hebben behaald in het enkelspan.

Preferent

Als een merrie het predicaat preferent heeft behaald, hebben haar nakomelingen goed gepresteerd op de keuring. Een belangrijk predicaat voor een merrie waar mee gefokt wordt, omdat een preferente merrie heeft bewezen nakomelingen voort te brengen met een goed exterieur en de nodige aanleg. Als tenminste drie van haar nakomelingen op een keuring het ster-, keur- of elitepredicaat hebben behaald of minimaal zijn aangewezen voor de tweede bezichtiging in het kader van de KWPN-hengstenselectie, heeft een merrie het predicaat preferent verdiend. Als een nakomeling is goedgekeurd bij een KWPN-erkend stamboek telt dit mee voor het preferentschap van zijn moeder.

Prestatie

Het predicaat prestatie geeft de verervingskracht van een merrie aan op het gebied van sport. Ook dit predicaat is van grote waarde voor een fokmerrie. Het betekent dat haar nakomelingen goed presteren in de sport. Om dit predicaat te behalen moet een merrie met maximaal drie nakomelingen minimaal vijf punten behalen volgens het systeem dat in het Merriekeuringsbesluit is uitgewerkt onder Artikel 10: 'Predikaat prestatie'. Dit besluit is per fokrichting te vinden op de pagina reglementen. Een merrie met bijvoorbeeld twee nakomelingen die Z-springen met winstpunten lopen en één die M-springen met vijf winstpunten is, heeft precies vijf punten en dus genoeg voor het prestatiepredicaat.

€ 57,08 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

  • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
  • Informatie over KWPN-geregistreerde paarden zoals predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
  • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten o.a. ook: verrichtingscijfers en -rapportages, fokregistraties, beschikbaarheid en genetische profielen
Abonneer nu
€ 116,15 per jaar

Lidmaatschap KWPN 2018

  • 19 keer p/j ‘In de Strengen' en 2 keer p/j het KWPN Magazine
  • Onbeperkt toegang tot de Database
  • Deelname aan alle activiteiten
  • Registreer uw fokproduct
  • Ongelimiteerd kijkplezier op KWPN.tv
  • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid