Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Predicaten

Predicaten merries

Predicaten zijn voor een fokker belangrijke graadmeters voor de kwaliteit van hun merrie. Op de stamboekkeuring kan een merrie worden aangeboden voor opname in het stamboek. Als zij aan de voorwaarden voor stamboekopname voldoet, wordt de merrie ingeschreven in het stamboek.

Door te voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van exterieur of prestatie kan een merrie een predicaat toegekend krijgen. Voor merries kennen we de volgende predicaten: ster, keur, PROK, D-OC, IBOP, EPTM, elite, sport, preferent en prestatie (hieronder uitgebreid omschreven). Als een merrie een predicaat heeft, staat dit vermeld op het registratiebewijs en in de KWPN Database.

Bekijk hieronder de gestelde eisen per fokrichting of lees de volledige uitleg in het betreffende selectiereglement.

Reglementen

Ster

Hoe meer een paard voldoet aan de keuringsstandaard – waarin het ideale paard wordt omschreven -, hoe hoger de punten op de stamboekkeuring. Heeft het paard voldoende punten gekregen, dan krijgt het paard tevens het sterpredicaat toegekend. Bij de fokrichting tuigpaard wordt het sterpredicaat pas op de Centrale Keuring gegeven. Zowel merries, ruinen als hengsten kunnen het sterpredicaat behalen. Voor KWPN-paarden in alle fokrichtingen geldt dat zij een minimale stokmaat van 1.60 meter moeten hebben om voor het sterpredicaat in aanmerking te komen. Voor opname in het stamboek is een stokmaat van 1.58m toereikend. Een paard dat het sterpredicaat krijgt toegekend, heeft bewezen een functioneel en correct gebouwd exterieur te hebben, dat het liefst aansprekend is en ras en uitstraling heeft, en het paard dient daarnaast over voldoende aanleg voor de sport te beschikken. Een paard met het sterpredicaat is een functioneel en atletisch sportpaard. De rijpaarden en Gelderse paarden worden op de stamboekkeuring in de couloir beoordeeld.

 • Het springpaard heeft daarnaast bewezen voldoende goede basisgangen te hebben en over bovengemiddelde springkwaliteiten te beschikken.
 • Het dressuurpaard is wat meer opwaarts gebouwd en heeft drie correcte basisgangen met daarnaast een goede houding en balans. 
 • Bij het Gelders paard wordt een correct gesteld en hard fundament en een meewerkend en ijverig karakter beoordeeld. Daarnaast krijgt een Gelders paard uiteraard ook cijfers voor de drie basisgangen en de houding, tevens heeft de eigenaar de keuze om het paard ook te laten springen.
 • Tuigpaarden worden aan de hand getoond. Het kenmerkende exterieurverschil ten opzichte van de overige fokrichtingen is de verticaal opgerichte hals. Het correct gebouwde tuigpaard moet tuigtypisch zijn en over ras en uitstraling beschikken. Het sterpredicaat is een kwaliteitslabel dat aangeeft dat het hierbij gaat om een tuigpaard dat zich qua exterieur en beweging weet te onderscheiden.

Keur

De volgende stap op de ladder is het keurpredicaat. Alleen stermerries komen in aanmerking om in graad te worden verhoogd naar het keurpredicaat. Wordt een merrie ‘keur’, dan vervangt dit het sterpredicaat omdat dit aangeeft dat het gaat om een kwalitatief nog betere merrie. Om het keurpredicaat te halen is in alle fokrichtingen de eis dat het paard óf een IBOP of EPTM (deze laatste bestaat voor tuigpaarden niet) met goed gevolg heeft afgelegd, óf in de sport een bepaald niveau heeft behaald. Ze moet dus onder het zadel of voor de wagen voldoende hebben gepresteerd, wat aangeeft dat zij op een voldoende niveau aan het fokdoel, namelijk de sport, voldoet.

De rijpaarden en de Gelderse paarden moeten hiernaast op de Centrale Keuring aan de jury worden voorgesteld aan de hand. Het exterieur wordt nogmaals bekeken, net als stap en draf aan de hand. Een springpaard hoeft niet met de meeste ruimte te bewegen, wel is het lichaamsgebruik en de functionaliteit van de beweging heel belangrijk. Ook worden de cijfers van de stamboekkeuring voor galop en bij springpaarden ook van het springen meegenomen. Heeft het paard al in de sport gepresteerd, dan kan dat zeker positief meewegen.

Een stermerrie die op de Centrale Keuring wordt voorgesteld voordat zij een IBOP of EPTM heeft gedaan of in de sport op een bepaald niveau presteert, wordt ‘voorlopig keur’. De status ‘voorlopig keur’ van een merrie wordt weleens aangeduid als zijnde een predicaat. Dat is het niet: een merrie die voorlopig keur is geworden op de Centrale Keuring blijft ‘ster’ totdat zij aan de eisen onder het zadel of voor de wagen heeft voldaan.

Zoals aangegeven worden tuigpaardmerries op de Centrale Keuring ster. Zij kennen geen voorlopig keurschap of een hogere exterieureis. Een tuigpaard-stermerrie die de aanlegtest met voldoende gevolg aflegt of voldoende in de sport presteert, wordt in graad verhoogd naar keurmerrie.

Het keurpredicaat zoals bovenstaand beschreven is, in alle fokrichtingen, alleen weggelegd voor merries. Overigens kunnen ook goedgekeurde KWPN-hengsten ‘keur’ worden verklaard, maar de eisen hiervoor zijn compleet anders dan bij merries.

PROK

In het fokdoel van het KWPN staat onder andere dat het KWPN gezonde paarden wil fokken. Het predicaat PROK (Project Röntgenologisch Onderzoek KWPN) wordt uitgegeven aan merries die voldoen aan de röntgenologische eisen van het stamboek. Dit betekent voor de fokker dat zijn merrie over goede botkwaliteit beschikt.

Meer informatie

D-OC

Het KWPN heeft een predicaat ontwikkeld voor merries en hengsten die gemiddeld of beter dan gemiddeld scoren op de vererving van osteochondrose. Dit predicaat wordt het D-OC-predicaat genoemd. Om een paard in aanmerking te laten komen voor dit predicaat, kunt u via Mijn KWPN een aanvraag indienen.

Meer informatie

Elite

Een keurmerrie die ook het PROK-predicaat behaalt, en dus voldoet aan de röntgenologische eisen van het KWPN, is elite. Ook merries die in het bezit zijn van het predicaat D-OC, dat aangeeft dat haar fokwaarde voor OC aan de eisen voldoet, kunnen elite worden. Dit predicaat ‘elite’ overschrijft het keurschap, want dit geeft aan dat het gaat om een merrie die aan meer eisen heeft voldaan. Het elitepredicaat is voor een merrie het hoogst haalbare predicaat op het gebied van exterieur en gezondheid. Een merrie met dit predicaat behoort tot een selecte groep zeer kwaliteitsvolle merries. Een fokker met een elitemerrie heeft een gezonde merrie, met een bovengemiddeld goed exterieur en aanleg voor de sport.

​Sport

Het sportpredicaat kan alleen behaald worden door merries die in de sport worden uitgebracht. Rijpaard-, dressuur- of springmerries krijgen het sportpredicaat springen bij een prestatie van Z-springen met zes winstpunten en het sportpredicaat dressuur bij een sportstand van Z2-dressuur met een winstpunt. Heeft een dressuur- of springpaard in de klasse Z-samengesteld vijf winstpunten gehaald, dan krijgt ze het predicaat sport-sgw en als het paard uitkomt in de Endurance klasse IV met minmaal drie winstpunten, krijgt het eveneens het sportpredicaat.  De Gelderse merries kunnen hun sportpredicaat behalen als zij in het springen, dressuur, mennen of in de samengestelde wedstrijdsport in de klasse M vijf winstpunten of meer hebben, of wanneer zij in een internationale vierspanwedstrijd minimaal drie keer zijn gestart in alle onderdelen van de wedstrijd, of wanneer zij uitkomen in de endurance klasse III en daar minimaal drie winstpunten hebben behaald. Tuigpaarden komen in aanmerking voor het sportpredicaat als ze minimaal 100 winstpunten hebben behaald in het enkelspan.

Preferent

Als een merrie het predicaat preferent heeft behaald, hebben haar nakomelingen goed gepresteerd op de keuring. Een belangrijk predicaat voor een merrie waar mee gefokt wordt, omdat een preferente merrie heeft bewezen nakomelingen voort te brengen met een goed exterieur en de nodige aanleg.

Criteria predicaat Preferent
Dressuur-en springpaard

 • Als veulen bij het KWPN geregistreerd of buitenlandse merries opgenomen in het KWPN-stamboek
 • Drie of meer bij het KWPN geregistreerde nakomelingen met: ster-,keur- of elitepredicaat of minimaal aangewezen voor tweede bezichtiging KWPN-hengstenselectie of een goedgekeurde hengst bij een KWPN-erkend stamboek. Tweedebezichtigingshengsten die niet in het veulenboek bij het KWPN zijn geregistreerd dienen, alvorens mee te tellen voor het preferentschap van de moeder, tevens aan de aanvullende citreria te voldoen zoals omschreven in het selectiereglement.

Tuigpaard

 • KWPN-geregistreerd
 • Die of meer bij het KWPN geregistreerde nakomelingen met: ster-,keur- of elitepredicaat of minimaal aangewezen voor tweede bezichtiging KWPN-hengstenselectie of een goedgekeurde hengst bij een KWPN-erkend stamboek. 

 Gelders paard

 • KWPN-geregistreerd
 • Drie of meer bij het KWPN geregistreerde nakomelingen met: ster-, keur- of elitepredicaat of minimaal aangewezen voor tweede bezichtiging KWPN-hengstenselectie of goedgekeurd bij een KWPN-erkend stamboek met een overeenkomstig fokdoel.

Prestatie

Het predicaat prestatie geeft de verervingskracht van een merrie aan op het gebied van sport. Ook dit predicaat is van grote waarde voor een fokmerrie. Het betekent dat haar nakomelingen goed presteren in de sport.

Het puntensysteem is uitgewerkt in het Merriekeuringsbesluit per fokrichting onder Artikel 10: 'Predikaat prestatie'. De meest recente versie van dit besluit is te vinden op de pagina reglementen

Criteria predicaat Prestatie
Dressuur- en springpaard

 • Als veulen bij het KWPN geregistreerd of buitenlandse merries opgenomen in het KWPN-stamboek
 • Maximaal drie nakomelingen met gezamenlijk minimaal 5 punten verdiend via aanlegtesten of sport.

Tuigpaard

 • KWPN-geregistreerd
 • Drie of meer nakomelingen met gezamenlijk minimaal 5 punten verdiend via aanlegtesten of sport.

Gelders paard

 • KWPN-geregistreerd
 • Twee of drie nakomelingen met gezamenlijk minimaal 5 punten verdiend via aanlegtesten of sport waarbij voor de aanlegtest een specifieke puntentelling van toepassing is zoals beschreven in het merriekeuringsbesluit Gelders paard.
€ 59,50 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

 • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
 • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
 • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
€ 119,50 per jaar

Lidmaatschap KWPN

 • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
 • Onbeperkt toegang tot de Database en KWPN.tv
 • Deelname aan alle activiteiten
 • Registreer uw fokproduct
 • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official Partners