Rijpaard (springen en dressuur)


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Vanmiddag is Siem Korver, tot voor kort voorzitter van het KWPN-bestuur, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. In Residence Rhenen, waar Korver dacht een lunch met zijn familie te hebben, werd hij verrast en in het zonnetje gezet. Het Algemeen Bestuur van het KWPN nam het initiatief om Siem Korver voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding en uit handen van burgemeester Van der Pas kreeg hij dit zeer bijzondere ereteken opgespeld. De paardensector kent Korver vooral als lid van het KWPN-bestuur (vanaf 2005), en als voorzitter van de Fokkerijraad stond hij aan de basis van een belangrijke baanbrekende innovatie in de paardenfokkerij, namelijk de invoering van genoomselectie voor rijpaarden. Voor drie perioden van drie jaar, van 2006 tot 2015, was Korver als bestuurslid van de WBFSH verantwoordelijk voor communicatie en promotie en stelde hij alles in het werk om de belangen van paardensport wereldwijd te stimuleren en te inspireren. Als lid van het bestuur van het WK Jonge Dressuurpaarden heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd aan de organisatie van de Longines FEI/WBFSH Word Breeding Championships for Young Dressage Horses in Ermelo.

De burgemeester ging in vogelvlucht door de omvangrijke lijst activiteiten en verdiensten van Korver, die sinds 2007 kerndocent is voor de module Mondiale Voedseleconomie in het executive MBA programma aan de Nyenrode Business Universiteit en voorzitter van de Program Review Board van deze Food & Finance executive MBA. “U, meneer Korver, geeft in uw onderwijs niet alleen kennis en inzicht in de mondiale voedseleconomie, maar ook over de enorme vraagstukken die op ons afkomen teneinde in de toekomst een wereldbevolking met 9 miljard mensen te kunnen voeden”, aldus Van der Pas. Sinds 2004 bekleedt Korver de bijzondere leerstoel Food, Farming and Agribusiness aan de Tilburg University. “U hebt de invulling van deze leerstoel bijzonder energiek ter hand genomen en hebt daarbij het accent op het wereldvoedselvraagstuk en op duurzaamheid sterk vergroot."

Na het afstuderen in 1978 bij de toenmalige Landbouwhogeschool (later Wageningen University) promoveerde Korver daar en werd een invloedrijke onderzoeker met veel internationale samenwerking. Sinds 2013 is hij lid van de Raad van Toezicht (RvT) van Wageningen University & Research. Gedurende zeven jaar (van 2007 tot en met 2013) heeft Korver als lid en roulerend voorzitter van de Raad van Advies bij de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) – waarvan hij tevens medeoprichter was – aan de basis gestaan van het beleid dat ingezet is om het antibioticumgebruik in de Nederlandse dierhouderij te reduceren. “Het is ontegenzeggelijk dat uw kennis en kunde van de varkenshouderij, in combinatie met de manier waarop u omging met politieke druk en maatschappelijke onrust rond dit thema, cruciaal zijn geweest voor het beleid waarmee succesvol het antibioticumgebruik in de veehouderij is teruggedrongen."

Als voorzitter van de Werkgroep Antibioticumresistentie Varkens was Korver een van de initiatiefnemers van het ‘Convenant Antibioticumresistentie Dierhouderij’ om de resistentie van bacteriën tegen antibiotica terug te dringen. Dat dit succesvol was, bleek alleen al uit het feit dat de genoemde reductiedoelstelling voor 2013 al in 2012 werd bereikt.

Van 2003 tot 2014 was Korver actief als dagelijks bestuurslid en penningmeester van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV). “U hebt in die rol veel impulsen gegeven aan de maatschappelijke dialoog over de productie van vlees en was een katalysator in het verbond van Den Bosch waar (bindende) afspraken zijn gemaakt over de balans tussen productie en gebruik van grondstoffen in de hele keten. Als lid van het bestuur van de Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie had u de verantwoordelijkheid voor gezonde voeding; het terugbrengen van zout- en vetgehalte in vleeswaren. Uw inzet heeft ertoe geleid dat er een Convenant is gesloten met de branchevereniging van de supermarktbranche en food service in Nederland (het CBL) over de reductie van zout en vet in vleeswaren, waardoor deze producten nu trendsettend zijn geworden in het kader van het terugdringen van zout.”

In het najaar van 2015 werd Korver door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rhenen benoemd tot voorzitter van de Werkgroep Ruilverkaveling Binnenveld. “U hebt dit lastige project met grote voortvarendheid opgepakt en onder uw heldere en kordate leiding is dit project op 16 april, met ondertekening van de ruil akte, succesvol afgerond”, aldus Van der Pas, die zijn waardering uitsprak voor de wijze waarop Korver zijn specifieke kwaliteiten en (actuele) kennis inzet voor de agrarische sector. In de functies Lid van de visiegroep Landbouw & Voedselkwaliteit (denktank CDA) van 2014 tot 2017 en Lid van het Expertisenetwerk Landbouw & Voedselkwaliteit (t.b.v. de CDA Tweede Kamerfractie) van 2012 tot heden, leverde Korver een belangrijke bijdrage aan het CDA. “U bent altijd bereid uw kennis te delen met anderen teneinde de landbouw in de brede zin des woords op een nog hoger niveau te krijgen.”

Dat blijkt ook uit functies als manager Research and Development bij BP Nutrition, Lid van de Raad van Bestuur bij Euribrid (dierfokkerijactiviteiten), Director Innovation bij Nutreco B.V., Lid van de Raad van Bestuur van vleesproducent Dumeco en Directeur Public Affairs Food bij het internationale foodconcern Vion. Tevens was Korver lid van Lionsclub De Grebbeleeuw en ouderling bij de Protestante gemeente de Voorhof Kesteren. In 1986 was hij als ‘Visiting professor’ werkzaam aan de North Carolina State University te Raleigh (VS). Ook in zijn eigen woonplaats zette Korver zich in voor diverse organisaties, zo was hij bijna negen jaar als kerkrentmeester verbonden aan het College van Kerkrentmeesters te Rhenen. Ook maakte hij in de jaren ’90 deel uit van het bestuur van tennisvereniging De Kleimeppers in de gemeente Echteld.

Van der Pas: “Gezien deze zeer indrukwekkende lijst van verdiensten was en is het Algemeen Bestuur van het KWPN van mening dat een Koninklijke onderscheiding een fantastische en zeer verdiende bekroning zal zijn voor al het goede werk dat u gedurende de afgelopen jaren heeft geleverd en hebben zij het initiatief genomen u voor te dragen. Sijmen Korver, u kunt worden gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’. Gelet op de aard, duur, (inter)nationale uitstraling en betekenis van de activiteiten, heeft het Zijne Majesteit behaagd u te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.”

Het KWPN feliciteert Siem Korver van harte met deze Koninklijke onderscheiding.

 

 

 

 

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
  • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

  • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
  • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid