Rijpaard (springen en dressuur)


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

PRIVACYVERKLARING VAN HET KWPN

Deze privacyverklaring is van toepassing op:

 • personen die lid willen worden of zijn van het KWPN;
 • personen van wie wij in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens verwerken;
 • personen die onze website bezoeken; (www.kwpn.nl, www.kwpn.org);
 • personen die onze nieuwsbrief ontvangen;
 • contactpersonen van (zakelijke) adverteerders;
 • personen die handelen via onze marktplaats KWPN Horses for Sale of onze veilingsites;
 • personen die een bestelling plaatsen in onze webshop;
 • personen die een abonnement afsluiten voor KWPN.tv;
 • personen die contact met ons hebben per e-mail, telefoon of via het contactformulier op onze website;
 • personen die anderszins contact met ons opnemen of van wie wij anderszins persoonsgegevens verwerken.

 

Welke begrippen worden er in deze privacyverklaring gebruikt?

In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:

 • jij/je/jou(w)/u/uw           de persoon van wie de persoonsgegevens door het KWPN worden
 •  
 • persoonsgegevens       elk gegeven dat op jou betrekking heeft en/of naar jou te herleiden is,

zoals identificatiegegevens, financiële gegevens en gegevens over jouw apparaten en online gedrag;

 • verwerking/verwerkt     iedere handeling met betrekking tot persoonsgegevens, zoals

opslaan, verzamelen, ordenen, bewerken, gebruiken, raadplegen en wissen;

 • (U)AVG                       de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de

bijbehorende uitvoeringswet (UAVG).   


 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn:

 • Persoonsgegevens die door u aan ons zijn verstrekt:

 

 • contactgegevens (o.a. naam, voornaam, geslacht, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer);
 • bedrijfsgegevens;
 • gegevens met het oog op onze dienstverlening (o.a. registratie gegevens over het (KWPN) paard, gegevens over het selectie- en fokprogramma van het (KWPN) paard, gegevens over het stamboek van het (KWPN) paard, foto’s van het (KWPN) paard);
 • andere gegevens die u verstrekt en die horen bij uw lidmaatschap van het KWPN en/of uw gebruik van onze website en/of uw gebruik van onze dienstverlening (o.a. de gegevens om een advertentie te plaatsen via onze marktplaats KWPN Horses for Sale, gebruik te kunnen maken van KWPN.tv, gegevens om een bestelling te plaatsen in onze webshop);
 • financiële gegevens (o.a. bankrekeningnummer);
 • andere gegevens waarvan verwerking vereist is in het kader van de toepasselijke wet- of regelgeving.

 

 • Persoonsgegevens die wij hebben verkregen uit andere bronnen:
 • bedrijfsgegevens;
 • gegevens uit het KWPN stamboek;
 • gegevens uit het Identificatie & Registratiesysteem voor paarden, pony’s veulens, ezels, zebra’s en andere paardachtigen;
 • gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • andere gegevens waarvan verwerking vereist is in het kader van de toepasselijke wet- of regelgeving.
 • Persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze website (o.a. met welk apparaat je onze website bezoekt, apparaat ID, locatiegegevens, computer- en verbindingsgegevens, IP-adres).

 

Op basis van welke grondslagen uit de AVG en voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Het KWPN verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende grondslagen:

 

 1. wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of het op uw verzoek verrichten van precontractuele handelingen;
 2. wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 3. wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of de belangen van een derde;
 4. wanneer u toestemming heeft gegeven.

 


 

Het KWPN verwerkt de bovenstaande persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

Wij vermelden per doel op welke van de hiervoor genoemde grondslagen de verwerking plaatsvindt.

 • om de gevraagde diensten te kunnen verlenen;
 • overeenkomst, wettelijke verplichting, gerechtvaardigde belangen, toestemming.
 • voor het bijhouden en actualiseren van het stamboek;
 • wettelijke verplichting, gerechtvaardigde belangen.
 • voor het bijhouden en actualiseren van het selectie- en fokprogramma;
 • gerechtvaardigde belangen.
 • voor het bijhouden van onze administratie;
 • wettelijke verplichting, gerechtvaardigde belangen.
 • om contact met jou te onderhouden;
 • overeenkomst, wettelijke verplichting, gerechtvaardigde belangen, toestemming.
 • voor het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • wettelijke verplichting, gerechtvaardigde belangen.

 

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

Het KWPN verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het bereiken van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden, wanneer op het KWPN een wettelijke verplichting rust of wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven. De derden aan wie wij de persoonsgegevens verstrekken, zijn verplicht uw persoonsgegevens geheim te houden en goed te beveiligen. Als deze partijen worden aangemerkt als ‘verwerkers’ in de zin van de AVG, sluiten wij met deze derden verwerkersovereenkomsten.

Het KWPN kan uw persoonsgegevens delen met:

 • leveranciers (o.a. software leveranciers, accountants, hosting leveranciers);
 • fokkerijen, keuringsinstanties, veeartsen, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), (andere) paardenpaspoort uitgevende instanties (ppi), de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS);
 • aan het KWPN gelieerde rechtspersonen;
 • andere partijen zoals overheidsinstellingen, gerechten en toezichthouders.

 

Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europees Economische Ruimte (EER)

Het KWPN verwerkt uw persoonsgegevens alleen binnen de EER. Indien in gevallen van hoge uitzondering persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER, dan draagt het KWPN zorg voor passende waarborgen om zo veel mogelijk te garanderen dat de doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met de geldende regelgeving binnen de EER.

 

Websites van derden

Onze website bevat links naar websites van derden. Het KWPN is niet verantwoordelijk voor websites van derden en de manier waarop derden met jouw persoonsgegevens omgaan. 

Beveiliging

Het KWPN heeft passende organisatorische- en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatig verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, wijziging of publicatie. Voor vragen over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u het vermoeden van misbruik heeft, kunt u contact met ons opnemen.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Het KWPN bewaart uw persoonsgegevens zo lang als deze nodig zijn voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk zijn verzameld en/of zo lang als nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Na verval van dit doel en of de noodzaak om nog langer uw persoonsgegevens - voor dit doel - te verwerken zullen wij uw persoonsgegevens vernietigen. Dit doen wij ten aller tijde 7 jaar nadat de dienstverlening is gestopt.

Bovenstaande geldt niet in het geval er op het KWPN een wettelijke verplichting rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren.

Uw privacyrechten

Jij hebt de volgende echten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door het KWPN:

Het KWPN verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende grondslagen:

1. het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

2. het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen of te corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn;

3. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

4. het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

5. het recht om te vragen uw persoonsgegevens over te dragen aan een derde (‘het recht op dataportabiliteit’);

6. het recht op verwijderding van uw persoonsgegevens (‘het recht om vergeten te worden’);

7. het recht om de toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens in te trekken indien de verwerking op basis van uw toestemming is gebaseerd. Hieronder valt ook het recht om u af te melden voor onze nieuwsbrief of e-mails. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking onveranderd.


Om uw rechten uit te oefenen, dient u contact met ons op te nemen via: privacy@kwpn.nl.

In beginsel informeren wij u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of wij aan het verzoek kunnen voldoen. Deze termijn kan in uitzonderingsgevallen worden verlengd met twee maanden. Over een dergelijke verlening zullen wij u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren.

Het kan zijn dat wij niet (volledig) aan uw verzoek(en) kunnen of mogen voldoen. Als wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen, zullen wij u hierover informeren.

Ter voorkoming dat wij informatie aan een verkeerde persoon verstrekken, kunnen wij u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te controleren.

 

Cookies

Het KWPN maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die tijdens een bezoek aan onze website op uw harde schijf worden geplaatst. In deze kleine bestandjes wordt informatie over uw voorkeuren opgeslagen, die bij een later bezoek aan de website kan worden geraadpleegd. Dankzij deze cookies hoeft u bij een later bezoek niet opnieuw dezelfde informatie in te voeren.

Het KWPN hanteert verschillende typen cookies:

 • First party cookies

  - Functionele cookies.
  Het KWPN maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn nodig om kwpn.nl op de juiste wijze te laten functioneren. Met andere woorden: zij zijn noodzakelijk om de door u gevraagde dienst te leveren. Functionele cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u na het inloggen op de website niet op elke pagina opnieuw in moet loggen en dat wanneer u een product of dienst via de webshop bestelt, dit product of dienst blijft staan.
  - Analytic cookies
  Het KWPN maakt gebruik van analytic cookies. Met deze cookies analyseren wij het gebruik van onze website door gebruikers, zo kunnen wij bijvoorbeeld zien welk pagina’s veel bezocht worden en welke weinig. Deze informatie gebruiken wij om onze website te optimaliseren.
  - Permanente cookies
  Het KWPN maakt gebruik van permanente cookies. Met deze cookies blijft de website op uw persoonlijke voorkeuren ingesteld. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet telkens opnieuw uw voorkeuren in te voeren of telkens opnieuw akkoord te gaan met ons cookiebeleid.
  - Tracking cookies
  Het KWPN maakt gebruik van tracking cookies. Zo kunnen wij bijhouden welke webpagina’s u bij ons bezoekt. Door op verschillende sites tracking cookies te gebruiken kunnen wij een profiel maken van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens als naam, adres of e‑mailadres.
   
 • Third party cookies

  - Google Analytics
  Op kwpn.nl worden cookies van het bedrijf Google geplaatst. Deze cookies worden gebruikt voor Google Analytics, een dienst van Google waarmee wij kunnen meten hoe u onze website gebruikt. Deze kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren en om rapportages over het gebruik van onze website te maken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij daartoe wettelijk verplicht is. De informatie wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Raadpleeg ook de Google Privacy Policies.

 

Wanneer u optimaal gebruik wilt maken van onze website, zult u ons cookiebeleid moeten accepteren. Dit doet u door op de acceptatieknop te drukken. Dit is echter niet verplicht; ook wanneer u niet akkoord gaat met ons cookiebeleid, kunt u onze site gebruiken. Onze site zal dan echter niet optimaal werken. (Let op: zuiver functionele of essentiële cookies zullen bij gebruik van onze site altijd worden geplaatst, omdat dit noodzakelijk is voor het functioneren van onze site.) U kunt uw toestemming (ten aanzien van alle niet zuiver functionele of essentiële cookies) te allen tijde intrekken via uw internetbrowser.


U kunt onze cookies te allen tijde verwijderen of blokkeren. Op https://www.kwpn.nl/cookiebeleid
vindt u links van browsers waar uitgelegd wordt hoe u cookies blokkeert of verwijdert. Op deze pagina kunt u ook ons cookie statement raadplegen.


Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Het KWPN is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 40477840 met het volgende adres:

De Beek 109

3852 PL Ermelo

 

Heeft u vragen of klachten?

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens en de bescherming van uw privacy, kunt u contact opnemen met het KWPN via privacy@kwpn.nl.

Als u een klacht wilt indienen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan probeert het KWPN er samen met u uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u contact opnemen met de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Lidmaatschap KWPN

 • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
 • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
 • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

 • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
 • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid